Miksi kestävä työllisyys on tärkeä asia?

Miksi kestävä työllisyys on tärkeä asia?

Pitkäaikaistyöttömyys vaikuttaa yli puoleen Euroopan työttömistä työnhakijoista. Pitkäaikaistyöttömyyden riskin alentamiseksi kestävä työllistyminen työmarkkinoille on tehokkaampaa kuin lyhyet, toisiaan seuraavat, työsuhteet. Tämä on tunnistettu mm. EU:n 2020 strategiassa julkisille työvoimapalveluille, jossa asetetaan vaatimus edistää työnhakijoiden kestävää työllistymistä. Kestävän työllisyyden nähdään vaikuttavan myönteisesti tasa-arvoisen yhteiskunnan kehittymiseen sekä toisaalta myös taloudelliseen hyvinvointiin. Mitä kitkattomammin työmarkkinat toimivat, sitä korkeampi työllisyysaste vallitsee.

Tämän kaltaiset asiat ovat yhteiskunnallinen peruste edistää kestävää työllisyyttä. Viime kädessä kuitenkin työllisyyden kehitystä ei ratkaista julkisen hallinnon toimenpitein. Työllisyyden, ja myös kestävän työllisyyden, kehityksen määrittää kansantalouden kehitys yhdessä työmarkkinoiden toimivuuden ja työvoiman kustannusten kanssa.

Yksittäisen työnantajan tai työntekijän ei tarvitse miettiä laajempia yhteiskunnallisia syitä edistää kestävää työllisyyttä. Molemmilla on automaattiset omat intressit siihen. Työnantajan kohdalla pitkäaikaiset työsuhteet ja onnistuneet rekrytoinnit ovat suoraan tuloksessa näkyvä asia. Kestävä työllisyys kasvattaa tuottavuutta, tuo kilpailuetua ja näkyy siinä mitä viivan alle jää.

Työntekijän kannalta taas kestävä työllisyys tarkoittaa puolestaan työssä viihtymistä, parempaa elämänhallintaa ja mahdollisuutta keskittyä elämän tärkeisiin asioihin turvatun toimeentulon myötä.

Mitä kestävä työllisyys sitten edellyttää? Väitämme, että ennen kaikkea läpinäkyvyyttä ja tietoa unohtamatta toimivia ja reiluja työolosuhteita. Kaikki eivät sovi kaikkiin tehtäviin yhtä hyvin. Tämä näkökulma korostuu rekrytointivaiheessa. Kaikkien kannalta on parasta löytää oikeat tekijät oikeisiin paikkoihin. Toisaalta työnantajilla on suuri vastuu siinä, että työssä viihdytään. Tähän vaikuttavat keskeisesti mm. esimiestyö ja työpaikan käytännöt jokapäiväisessä elämässä.

Väitämmekin, että kestävää työllisyyttä ei lopulta edistetä EU:n strategioilla vaan jokapäiväisellä työllä ruohonjuuritasolla työpaikoilla.